Warunki korzystania

pusty

1. UMOWA WIĄŻĄCA. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią wiążącą umowę („Umowa”) między Tobą a Quotespedia („nas”, „my”, „nasz”). Uzyskując dostęp do tej witryny („Witryny”), potwierdzasz konstruktywne powiadomienie o niniejszych Warunkach użytkowania i wyrażasz zgodę na związanie się niniejszym językiem.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Wierzymy w przejrzystość naszych praktyk dotyczących prywatności i gromadzenia informacji, dlatego opublikowaliśmy Polityka prywatności dla waszego budowania.

3. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, zgadzasz się szanować prawa własności intelektualnej innych osób. Korzystanie z Witryny jest przez cały czas regulowane prawem autorskim, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik zgadza się nie przesyłać, nie pobierać, nie wyświetlać, nie wykonywać, nie przesyłać ani w żaden inny sposób nie rozpowszechniać żadnych informacji ani treści (łącznie, „Treści”) z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej lub praw własności osób trzecich. Użytkownik zgadza się przestrzegać przepisów dotyczących własności praw autorskich i korzystania z własności intelektualnej, a także ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia odpowiednich przepisów prawa oraz za wszelkie naruszenia praw osób trzecich spowodowane treściami, które udostępniasz lub przekazujesz. Ciężar udowodnienia, że ​​jakakolwiek Treść nie narusza żadnych praw lub praw osób trzecich, spoczywa wyłącznie na Tobie.

4. BRAK GWARANCJI. ZAPEWNIAMY TWOJĄ STRONĘ „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE RYZYKO WSZELKICH I WSZELKICH SZKÓD LUB STRAT ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ DO UŻYTKOWANIA WITRYNY. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYRAŹNIE WYKLUCZAMY WSZELKIE I WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, ODNOSZĄCE SIĘ DO STRONY, W TYM MIĘDZY DOMNIEMANE GWARANCJE HANDLOWE, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB. NIE GWARANTUJEMY, ŻE STRONA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA LUB ŻE DZIAŁANIE WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB BEZ BŁĘDÓW.

5. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CIEBIE JEST OGRANICZONA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY JAKIEKOLWIEK (W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO, SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, PRZYPADKOWYCH LUB KONSEKWENCYJNYCH, UTRACONYCH ZYSKÓW LUB UTRACONYCH DANYCH, NIEZALEŻNIE OD SZKODLIWOŚCI USZKODZONYCH SZKÓD) ) WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY LUB INNYCH MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI PODANYCH NA STRONIE. Ograniczenie to stosuje się niezależnie od tego, czy szkody wynikają z naruszenia umowy, czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej lub formy działania.

6. STRONY POWIĄZANE. Możemy współpracować z wieloma partnerami i podmiotami stowarzyszonymi, których witryny internetowe mogą być powiązane z Witryną. Ponieważ nie mamy kontroli nad treścią i wydajnością tych witryn partnerskich i stowarzyszonych, nie składamy żadnych obietnic ani gwarancji dotyczących dokładności, treści ani jakości informacji dostarczanych przez takie witryny i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niezamierzone, budzące zastrzeżenia, niedokładne, wprowadzające w błąd lub niezgodne z prawem treści, które mogą znajdować się na tych stronach. Podobnie od czasu do czasu w związku z korzystaniem z Witryny użytkownik może mieć dostęp do elementów treści (w tym między innymi stron internetowych) będących własnością stron trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie dajemy żadnych gwarancji dotyczących dokładności, waluty, treści lub jakości treści stron trzecich oraz że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, oraz że, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, niniejsze Warunki użytkowania regulują korzystanie z jakichkolwiek i wszystkie treści stron trzecich.

7. ZAKAZANE ZASTOSOWANIA. Nakładamy pewne ograniczenia na dozwolone korzystanie z Witryny. Zabronione jest naruszanie lub próba naruszenia jakichkolwiek funkcji bezpieczeństwa Witryny, w tym między innymi (a) uzyskiwanie dostępu do treści lub danych nieprzeznaczonych dla Ciebie lub logowanie się do serwera lub konta, do których nie masz uprawnień; (b) próba sondowania, skanowania lub testowania podatności Witryny lub dowolnego powiązanego systemu lub sieci albo naruszenia bezpieczeństwa lub środków uwierzytelniających bez odpowiedniej autoryzacji; (c) zakłócanie lub próba zakłócania obsługi dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi poprzez przesyłanie wirusa do Witryny, przeciążanie, „zalewanie”, „spamowanie”, „bombardowanie poczty” lub „Upaść;” (d) korzystanie z Witryny w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail, w tym między innymi promocji lub reklam produktów lub usług; (e) sfałszowanie dowolnego nagłówka pakietu TCP / IP lub dowolnej części informacji nagłówka w dowolnej wiadomości e-mail lub w dowolnym wpisie za pośrednictwem Witryny; lub (f) próby modyfikacji, inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji lub innego ograniczenia lub próby zredukowania do postaci zrozumiałej dla człowieka dowolnego kodu źródłowego używanego przez nas przy udostępnianiu Witryny. Ponadto zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek treści w Witrynie, ręcznie lub automatycznie, bez naszej wyraźnej zgody. Każde naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci może narazić Cię na odpowiedzialność cywilną i / lub karną.

8. ODSZKODOWANIE. Zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności za niektóre swoje działania i zaniechania. Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odpowiedzialnością, szkodami i / lub kosztami osób trzecich (w tym uzasadnionymi opłatami i kosztami prawników) wynikającymi z dostępu do Witryny lub korzystania z niej, naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania lub naruszenia lub naruszenia przez innego użytkownika konta jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

9. ROZDZIELNOŚĆ; ZRZECZENIE SIĘ. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwej jurysdykcji stwierdzi, że jakikolwiek warunek lub warunki w niniejszych Warunkach użytkowania są niewykonalne, wszystkie pozostałe warunki pozostaną w pełnej mocy. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek wcześniejszego, równoczesnego lub kolejnego naruszenia tych samych lub jakichkolwiek innych postanowień niniejszego regulaminu, a żadne zrzeczenie nie będzie skuteczne, chyba że zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciel strony rezygnującej.

10. BRAK LICENCJI. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie powinny być rozumiane jako udzielenie licencji na korzystanie ze znaków towarowych, znaków usługowych lub logo będących własnością nas lub osób trzecich.

11. ZMIANY. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków i dokonamy tego poprzez umieszczenie powiadomienia na stronie.